การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก 01